افزودن روز به تاریخ فعلی

جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰

174

5

افزودن روز به تاریخ فعلی

مقدمه در این وبلاگ ، شما می آموزید که چگونه یک برنامه ایجاد کنید که نامی برای روز هفته پس از روزهای خاص نشان دهد. در این برنامه ، ما به تعداد روز از کاربر ورودی می گیریم و سپس با افزودن آن روز به تاریخ فعلی ، تاریخ و نام روز هفته را نشان می دهیم.

using System;

namespace DayOfTheWeek
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("\t Program to get Day Of the Week After Specified Days");
      Console.WriteLine("\t ==================================================================");
      Console.Write("\t Enter Days After Today : ");
      int days=Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
      DateTime date = DateTime.Now.AddDays(days);
      Console.WriteLine("\t Current Date : " + DateTime.Now.ToString("MM/dd/yyyy"));
      Console.WriteLine("\t Date After {0} Days : {1}", days, date.ToString("MM/dd/yyyy"));
      Console.WriteLine("\t Day Of The Week On {0} : {1}", date.ToString("MM/dd/yyyy"), date.DayOfWeek);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

خروجی :

C# Program to Get Day Of The Week After Some Days